Podmínky využití portálu darujscale.cz

Tyto podmínky stanoví zásady provozu a užívání webových stránek www.darujscale.cz (dále jen „Webové stránky“ nebo také „Portál“). Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek, potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s nimi.

Základní pojmy

Obdarovaná

Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno-město, č. ú.: 85636621/0100
zastoupená: kvestorkou Mgr. Martou Valešovou, MBA
Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku.
Obdarovaná je veřejnou vysokou školou, která mimo jiné vyvíjí společensky prospěšné aktivity, které mají význam pro zlepšování kvality života společnosti, rozvoj vědy a poznání. Za tímto účelem přijímá obdarovaná dary prostřednictvím Portálu. Obdarovaná si vyhrazuje právo finanční dar zcela nebo zčásti odmítnout a to i bez udání důvodu. V případě, že obdarovaná finanční dar odmítne, vrátí jej bez prodlení na účet dárce.

Dárce

Právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Portálu darovala finanční příspěvek Obdarované. Dárce vyplní povinné údaje na stránce www.darujscale.cz. Následně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu od Obdarované potvrzení o zaevidování jeho úkonu. Dar je uhrazen připsáním celé částky na účet obdarované.

Darovací smlouva

Darovací smlouva u darů darovaných prostřednictvím Portálu je uzavřena okamžikem přijetí daru na bankovní účet MU a smlouva nemá písemnou podobu.

Účel daru

Účelem daru je podpora univerzitních aktivit, které mají význam pro zlepšování kvality života společnosti a rozvoj vědy a poznání.

Potvrzení o finančním daru

Obdarovaná vystaví na požádání dárce potvrzení o daru. O toto potvrzení je třeba požádat emailem na adrese daruj@muni.cz. Potvrzení bude vystaveno po připsání příslušného daru na účet Obdarované a bude zasláno v elektronické podobě na adresu žadatele.

Zveřejnění jména dárce v souvislosti s projektem darujscale:

Dárce, který věnuje stanovenou částku, může podle svého uvážení využít právo na zveřejnění svého jména

  • na zvláštním seznamu zveřejněném na internetových stránkách www.darujscale.cz
  • v tištěném seznamu dárců zveřejněném v Univerzitním kině Scala
  • na jiném vhodném místě podle uvážení Obdarované

V případě zájmu o zveřejnění uvede dárce své jméno v kontaktním formuláři umístěném na www.darujscale.cz. Jméno dárce může být skutečným jménem právnické nebo fyzické osoby dárce, nebo libovolné jiné pojmenování podle vlastního uvážení dárce. Jméno dárce může mít maximálně 20 znaků včetně mezer. Toto jméno není osobním údajem podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uvedením jména dárce souhlasí s jeho zveřejněním. Dárce současně prohlašuje, že je oprávněn poskytnout souhlas se zveřejněním zvoleného jména a zveřejnění tohoto jména nezasáhne do žádných práv třetích osob ani nebude v rozporu s právním řádem České republiky a nebude odporovat dobrým mravům (zejména nelze uvádět jména hanlivá a jména
jiných osob).

Obdarovaná má právo odmítnout zveřejnění zvoleného jména z důvodu možného zásahu do práv třetích osob, v případě rozporu s právním řádem České republiky, rozporu s dobrými mravy nebo i bez udání důvodu. V tomto případě se obdarovaná pokusí s dárcem dohodnout na zvolení jiného jména.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace ve smyslu zákona 101/2000 Sb.

Dárce souhlasí a prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a správné, a uděluje souhlas Obdarované, jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném zpracovávala tyto osobní
údaje.

Dárce prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o tom, kým a jakým způsobem budou údaje zpracovávány a komu mohou být osobní údaje
zpřístupněny nebo komu jsou určeny.

Údaje budou zpracovávány pouze pracovníky Obdarované v rámci jejich pracovní činnosti a mohou být zpřístupněny a poskytnuty pouze jim. Údaje Dárce není povinen poskytnout, poskytnutí je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním může kdykoli písemně odvolat. K údajům, které budou zpracovávány má na základě výzvy kdykoli přístup tedy, na žádost Dárce bude Obdarovaná informovat, jaké údaje o Dárci zpracovává.

Poznámky

U fyzických osob je možné darovanou částku odečíst ze základu daně dle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně 1 000 Kč, nejvýše 15 % ze základu daně. Pro právnickou osobu představuje dar položku snižující základ daně dle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně 2 000 Kč, nejvýše 10 % ze základu daně.

Adopce sedačky v univerzitním kině Scala má symbolický charakter – nepředpokládá nárok na její zarezervování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info